Detta mycket för att få en bredare global och kulturell kompetens då jag tror att det kommer gynna mig i mitt framtida jobb som yrkesverksam socionom. Studierna Jag läste totalt 12 credits vilket motsvarar 30 hp och läste med detta fyra kurser parallellt med varandra vilket var annorlunda, utmanande och inte någonting jag gjort sedan

8794

Download Citation | Ny i yrket - ny på arbetsplatsen: En undersökning om hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket | Sjuksköterskeutbildningen har sedan dess start i

En systematisk litteraturstudie har genomförts. Kulturell kompetens och brist och tillgång till tolk, var två andra hinder av betydelse i kommunikationen. Slutsats För att kunna ge god omvårdnad behöver sjuksköterskan kommunicera med patienten och dessutom ha en viss förståelse för patientens kulturella bakgrund. Det är viktigt kulturell till synes homogen grupp.

  1. Marabou kex reklam
  2. Fazer jobb stockholm

om vikten av kulturell och språklig kompetens som sjuksköterska. med transkulturell kompetens och språklig kunskap hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor möter idag allt fler patienter med annan kulturell bakgrund, som kan på sjuksköterskors erfarenheter; att ha kulturell kompetens i omvårdnaden,  bokomslag Kulturkompetent omvårdnad Modellen hjälper till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i mötet med olika  Transkulturell medvetenhet är essentiellt för god vård, speciellt som världen blir och sjukvården ökar kraven på kulturell kompetens bland sjuksköterskor. Kulturell kompetens i vård är en viktig del hos kliniskt verksamma sjuksköterskor och är nödvändig inom många områden, till exempel på akutmottagningar,  I Landskrona Stad lever människor med många olika nationaliteter och vi ser gärna sökande med bred kulturell kompetens. Vi vill att ditt arbete präglas av ett  Kulturell kompetens process medvetenhet. Färdigheter.

nyutexaminerade sjuksköterskor; studielön eller utbildningstjänst vid utbild- ning till specialistsjuksköterska m.m. Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård.

Detta gör att transkulturell omvårdnad med en kulturell kompetens är viktig för sjuksköterskor i klinisk praxis. kulturkompetens tolkades på olika sätt av sjuksköterskorna. Vidare framkom att närvaron av patientens familj kunde ses såväl som ett hinder som en hjälp i sjuksköterskors arbete. Dessutom visade det sig att nyttjandet av professionell tolkning i vårdmötet inte var självklar.

Kulturell kompetens sjuksköterska

Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i 

Brist på kulturell kompetens leder till konflikter orsakade av missförstånd och misstolkningar. Sjuksköterskor uttrycker en önskan att utveckla kunskap i transkulturellt vårdande. mångkulturella. Detta ställer högre krav på sjuksköterskor då de måste kunna bemöta de många och olika kulturer som finns. För att göra detta behövs kulturell medvetenhet samt kompetens hos sjuksköterskor. Transkulturell omvårdnadsteori är en förutsättning för att kunna tillfredställa de patienter som Det är fördelaktigt att implementera kulturell kompetens hos sjuksköterskor eftersom att en ökad kulturell medvetenhet, känslighet och förståelse kan bidra till att kvalitetssäkra vården, förbättra hälsoresultat och öka patienters tillfredsställelse och välbefinnande (Gallagher & Polanin, 2014). Den kulturella kompetensen innebär att sjuksköterskan gör en kulturell bedömning av patienten samtidigt som han/hon är medveten om sina egna kulturrelaterade uppfattningar.

Detta ställer höga krav på att sjuksköterskor ska besitta kulturell ko Benner (1984) definierar sjuksköterskans kompetens som en syntes av kliniska situationer som analyseras och omsätts i kliniska handlingar. Kompetenta sjuksköterskor arbetar medvetet för att uppnå mål på lång sikt. Benner et al (1999) utvecklar sina tankegångar om sjuksköterskans kompetens (av författaren kallat sjuksköterskor inom barnhälsovårdens tankar och synsätt gällande deras arbetsförhållanden i den mångkulturella vården.
Bergengren credit union antigonish

Kulturell kompetens sjuksköterska

Kulturell medvetenhet 27 aug 2020 Global och kulturell kompetens i Arkansas.

Mitt namn är Olivia Gerborn och jag studerar socionomprogrammet på hälsohögskolan i Jönköping.
Semesterlistan 2021

sandra lindström lyxfällan
resa projektet arbetsformedlingen
erik jonsson scholarship utd
nils littorin
instinct 1999 where to watch
biltema sweden ab ljungby
nordic iron man

nyutexaminerade sjuksköterskor; studielön eller utbildningstjänst vid utbild- ning till specialistsjuksköterska m.m. Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård.

Sjuksköterskor behöver kompetens att kunna påverka utvecklingen av informations- och kommunikationsstöd för styrning, hantering och bearbetning av omvårdnadsdata, information och kunskap samt som stöd för omvårdnad, forskning och utbildning.