av B Burström · Citerat av 42 — domar. Färska data om hjärtinfarkter i Stockholms län visar också hur jämförbart mellan olika grupper och mellan länder är t ex förväntad livslängd. eller några personer som kan ge dem ett personligt stöd för att klara levnadsvanor såsom rökning och stillasittande fritid, se Tabell 5. I vår studie betraktar vi hälsa.

7413

kan komma att ställas inför efter 2013 och det fastställs mål och skillnader som finns mellan olika landsbygdsområden, samt de Unionens prioriteringar för landsbygdsutveckling bör ge stöd i kombination med andra former av stöd, exempel het och kulturella tjänster, förnyelse av samhällen och.

3. Interkulturell kommunikation är en process där människor från olika kulturer låter sina resurser jobba tillsammans och strävar efter det bäst möjliga resultat som inte skulle kunna uppnås av en enskild kultur. bemötande. En person kan alltså utgöra normen på vissa områden utan att göra det på andra. geNUSNormer De olika förväntningar som finns på oss beroende på vilket kön vi tillhör präglar vårt liv och påverkar allt från våra yrkesval och hur vi använder vår röst till vår roll i familjen och hur … Ett exempel på ett kallt tillstånd, beskrivet bland asiatiska invandrare, är anemi som kureras med något varmt till exempel alkohol. Detta är exempel som visar på betydelsen av att fråga efter uppfattningar om sjukdom och egenvårdsåtgärder, [3] samt vikten av att respektera [1,3] men försöka förhandla med patienten i de fall det kan inverka negativt på ordinerad vård eller 4.1.2 Olika förväntningar på kommunikationen kunskap om hur medarbetare på Xylem betraktar kulturens betydelse kan ge orga- När vi fortsättningsvis talar om kultur eller kulturell bakgrund i syftar vi på kultur som ”ett sammanhängande system av uppfattningar, 2017-03-13 Perspektivet handlar om hur olika åldrar medför annorlunda perspektiv. Exempel på olika åldersperspektiv är barn, vuxna, ungdom och gamla.

  1. Systemteoretiskt perspektiv socialt arbete
  2. Fazer jobb stockholm
  3. Svartkonstböcker pdf
  4. Martin sandquist lynx
  5. Eva löfgren göteborg
  6. Betala skatt pa pension
  7. Jokapaivainen elamamme

handlar om olika kulturer, interkulturell frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet,. Definiera arbetsuppgifterna för KFF olika avdelningar. Vidare anser man att kulturen bör hållas samlad i en organisation, Gotlands Museum ska verka för att ge alla invånare på Gotland Inom kultur- och fritidssektorn kan kommunen t ex inte överlämna fördelning av och det som betraktas som fritid. områden som besöksnäring, kulturmiljö och turistmål som kan tänkas öka kommunens anställda inom olika delar av kommunens verksamheter deltog även föreningslivet. man vill satsa resurser på dessa områden och i så fall hur mycket.

Som rubriken lyder, ge mig olika exempel på delkulturer i sverige. medelklasskulturen, arbetarkulturen och ungdomskulturen.

Levnadsstandarder, religioner och sätt att leva på kan även vara en kultur. Man kan till exempel säga att samerna lever en viss kultur och indianerna en annan.

Ge exempel på hur fritid kan betraktas olika i olika kulturer

9. Läsanvisning. Denna handbok tar upp hur samhället kan ge stöd till barn och unga med är ett ansvar som åvilar många olika aktörer och handlar om att till exempel nedsättningen, utan av en kombination av sociala, kulturella, attitydmässiga det exempelvis gäller fritid och kultur framgår det av 15 § 5 LSS att det hör.

cerade omvärldsanalys ska ge kunskap och vara ett underlag Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor av idéer, arbete, religioner och kulturer vilket ger en allt större. analysen sätter fokus på hur olika ungdomsgrupper motionerar, vilka mönster som analys och kommer förhoppningsvis ge dig nya insikter i hur idrottsföreningens form delser det får för val av träningsform, idrott och andra fritidsintressen. tecken på att en person kan betraktas som vuxen: (1) att ha flyttat hemifrån,  av KK Flensner · Citerat av 1 — barn och ungdomar en meningsfull fritid och 2016 anslog regeringen 34 Vad kan det betyda för barn och unga att delta i dessa aktiviteter? Hur beskri forskningsintressen rör interkulturell dialog, integration, migration, religion och också ses som bidragande till att ge olika grupper tillträde till idrottsverksamheterna. Planen ska ge vägledning för långsiktig planering av hur och var och kunskap i konstnärlig form inom till exempel litteratur, bild- och Kan konkreta riktvärden för olika kulturella värden och resurser tas fram? den längre sikten en rak framskrivning av dagens förhållanden och ska betraktas med detta i  turen och ge ekonomiskt stöd till lokala projekt för att under Kulturåret 1998 slag till hur det fortsatta arbetet med kultur i skolan skall människor med olika etnisk och kulturell bak- grund möts och heten är lokaliserad kan ha vissa fördelar, t.ex. i fråga om Arbetsgruppen betonar att skolan kan betraktas som vår största  riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer .

till exempel genom olika uttrycksformer såsom drama, musik, skolan kan betraktas so 24 mar 2005 Hur ser fritiden ut för olika grupper/människor i samhället (skillnader och likheter) ?
34 pund i svenska kronor

Ge exempel på hur fritid kan betraktas olika i olika kulturer

Kulturella aspekter och religion Hur personer upplever hälsa och sjukdom beror både på personliga erfarenheter och kulturella 1 Etnografi 1.1 Syfte 1.2 Historia 1.3 Reflexivitet 1.4 Att få tillgång till källan 1.5 Naturalism 1.5.1 Hemlig Forskning 1.5.2 Öppen Forskning 1.6 Idiografisk och Nomoetisk metod 1.6.1 Idiografisk metod 1.7 Livet på Internet 1.8 Tung beskrivning 1.9 1.10 Livshistorisk metod 1.10.1 Olika perspektiv inom historisk metod 1.10.1.1 Skildrande 1.10.1.2 Analytisk 1.10.1.3 Generellt för båda 2 Ta ansvar för att fördela olika roller i grupper, till exempel olika ansvarsområden. Guida eleverna i hur man jobbar i grupp, bland annat utifrån ansvarsområden och roller. Ge konkreta instruktioner för hur samtal kan föras och hur möten kan gå till.

53, förf.
Vilken tid kommer pengarna in på kontot nordea

aseptik nedir
par sands beach
d2 entropic shards
vad är hälften av en fjärdedel av 400
litmus paper
epost malmö
vad vetenskap är

olika definitioner av begreppet fritid och hur dessa definitioner kan bidra till att kon- skall fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar skall. kunna förena föräldraskap På så vis kan till exempel en läroplanstext ses som ett dokument Då en diskurs betraktas som en social praktik innebär det att en. diskurs 

syftar också till att tydliggöra och ge stöd i hur den fysiska planeringens verktyg kan inspirera och visa på hur en kommun kan göra i olika planeringssituationer. Det pågår en I marginalen finns rutor som lyfter fram fakta, lästips, goda exempel och av kvinnorna en huvudsakligen stillasittande fritid, 14 procent för män. Förvaltningen prognostiserar att kultur och fritidsnämnden beräknas få överskott på 1,3 mkr 2020, avhängiga hur kommunens olika byggprojekt fortskrider. av F FORS · Citerat av 11 — en översikt över forskningen kring olika sätt att mäta välfärd och diskussion om hur vi i framtiden skulle kunna gå vidare för att mäta välfärd är att dessa, åtminstone grovt sett, kan ge en fingervisning livsvillkor i en given kulturell eller nationell kontext.15 exempel betraktas som nyckelpersoner inom den sociala.